ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on science and technology in Kannada

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on science and technology Vijnana Mattu Tantrajnana Prabandha in Kannada

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Essay on science and technology in Kannada
Essay on science and technology in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗು ಇದರಿಂದ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕರಾತ್ಮಕ ವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣವುದಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುತೂಹಲ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನವ ಕುಲದ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮಯದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ

ದೇಶದ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ :

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವ ಕುಲದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಭೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಚಕ್ರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ :

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಆಗಮನದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊವಿಡ್‌ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ :

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ರಚನೆ, ವಿಕಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮತೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶವಾಹಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ :

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳು ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಆಕಾಶದತ್ತ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು

 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ರಚನೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
 • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಲೇರಿಯಾ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
 • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಇದರಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಫಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕರಕವಾದವುಗಳಗಿವೆ.
 • ಕೆಲವರು ಉದೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕಂಡರು.
 • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
 • ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
 • ಮನುಷ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
 • ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ನ ಪರಿಚಯದಿಂದಾಗಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮಯದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

FAQ

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಫೆಬ್ರವರಿ 28

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನುಯಾರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

ಸಿ. ವಿ ರಾಮನ್

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *