ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information About Major Rivers of The World in Kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about major rivers of the world Jagattina Pramuka nadigala Bagge Mahiti in Kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information About Major Rivers of The World in Kannada
Information About Major Rivers of The World in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನದಿ ಉದ್ದ ಕಿ. ಮೀಸೇರುವ ಸ್ಥಳ
ನೈಲ್‌ 6670ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಅಮೆಜಾನ್6400ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಯಾಂಗಟ್ಸೆ6300ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರ
ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಎನ್‌ ಸೀ6275ಗಲ್ಪ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ಅಂಗಾರಾ ಸ್ಲೇಜ್5539ಕರಾ ಸಮುದ್ರ
ಹಳದಿ ನದಿ 5464ಬೋಹಾಯಿ ಸಮುದ್ರ
ಓಬ ಲಿಟ್ರಸ್5410ಗಲ್ಫ್‌ ಆಫ್‌ ಓಬ್‌ ಪರಾನಾ ರೈಡೀ
ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ಕಾಂಗೋ4880ರೈಹಿ ಡೆಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ
ಜಾಂಬೀಸಿ 4700ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಅಮುರ್‌ ಅರಗನ್‌ 4444ಒಖೋಟಸ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಲೇನಾ4400ಲಾಪ್‌ ಟೇವ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಮೇಕಾಂಗ್‌ ಮೇಕೇಂಜಿಪಿಸ್4350ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ
ಫೈನಲಿ4241ಬಿಓಪೋರ್ಟ್‌ ಸಮುದ್ರ
ನೈಜರ್4200ಗ್ವೀನಿಯಾ ಗಲ್ಫ್
ಮುರೈಡಾರ್‌ ಲಿಂಗ್‌ ಟೋಕಾಂಟಿಸ್3672ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ
ಅರ್ ಗೋಯಾ 3650ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಮಹಾಸಾಗರ
ವೋಲ್ಗಾ ಶಟ್‌ ಅಲ್‌ ಅರಬ್3645ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಈಪರೇಟ್ಸ್‌ ಮಡೈರಾ ಮೊಮೊರೆ3380ಮರ್ಷಿಯನ್‌ ಗಲ್ಫ್
ಕೈನಾರೋಜ್3380ಅಮೇಜಾನ್‌
ಪುರಾಸ್3211ಅಮೇಜಾನ್
ಯುಕುಂದ್3185ಬೇರಂಗ ಸಮುದ್ರ
ಇಂಡಸ್3180ಅರಿಬಿಯನ್
ಸಾವೋ ಪ್ರಾಸ್ಸಸಕೋ3078ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಮಹಾಸಾಗರ
ಸೈರ್‌ ದ್ರಯಾನ್ರಯನ್3060ಅರ್ಲ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಸಾಲವೇನ್3060ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೇಸ್ಸ3060ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ನೈಗ್ರಾ ಡೆಟ್ರಾಯಟ್3060ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಸೇಂಟ್‌ ಕ್ಲೇಯರ್‌ 3060ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಸೇಂಟ್‌, ಮಾರೇನ್ಸ3060ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಸೇಂಟ್‌ ಲೋಯಸ್3058ಸೇಂಟ್‌ ಲಾಕೀನ್ಸ ಗಲ್ಫ್
ರಿಯೋ ಗ್ರಾಂಡ್ಲೆ3057ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಲ್ಫ್‌ ಲೋವರ್
ತುಂಗಸುಕ್2989ಯೆನ್ಸಿಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ2948ಗಂಗಾ
ಡ್ಯಾನೋಬ್‌ ಬ್ರೇಶ್‌ 2888ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ
ಝಂಬೇಜಿ2693ಮೊಝಂಭಿಕ್‌ ಚಾನಲ್
ವಿಲಿಯಂ2650ಲೇನಾ
ಅರಗೈನಾ 2627ಟೋಕಾಂಟೀಸ್
ಗಂಗಾ 2620ಬೇಅಪ್‌ ಬಂಗಾಲ್
ಅಮು ದರಯರ2620ಅರಲ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಚಾಪೋರಾ2615ಅಮೇಜಾನ್
ನೆಲ್ಸನ್‌ ಸಾಸ್‌ ಕ್ಲಚಮನ್2570ಹಡ್ಸನ್‌ ಕೊಲ್ಲಿ
ಪರೇಗ್ವೆ2549ಪರಾನ
ಕೋಲ್ಲಮ್ಮ2513ಪೂರ್ವ ಸೈಬೇರಿಯನ್
ಪಿಲಕೋಮಾಯೋ2500ಪರೇಗ್ವೆ
ಅಪ್ಪರ್‌ ಉಭಕುಟನ್2490ಓಬ್
ಈಶೀಮ್2450ಈರ್‌ ಶೈನ್
ಜುರೌ2410ಅಮೇಜಾನ್
ಉರಾಲ್2428ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ
ಅರಕಾನಸ್2348ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

FAQ

ನೈಲ್‌ ನದಿಯು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ

ಹಳದಿ ನದಿಯು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಬೋಹಾಯಿ ಸಮುದ್ರ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *